Om Skapande Dialog

Vi är ett nätverk som drivs av att hjälpa individer, grupper och verksamheter att öka sin medvetenhet inför hur och varför man gör som man gör i syfte att kunna skapa mer kreativa och kvalitativa sätt att agera och tänka på, till gagn för dem verksamheten är till för!

Många gånger möter vi grupper och verksamheter där fokus ligger på problem och saker man inte kan påverka. Det skapar en onödig stress och inte sällan en känsla av maktlöshet.

I dessa grupper missar man ofta att ta till vara på den inre potentialen som finns i varje medarbetare, man missar det gemensamma lärandet och istället för att se varandras olikheter som en tillgång uppfattas det istället som en källa till konflikt.

Med reflektion, ökad kunskap samt en tydlig systematik går detta perspektiv att brytas och ersättas av ett mer positivt. När det händer ökar engagemanget i medarbetargruppen för man vet tydligare vad och hur man ska arbeta. Då skapar vi 100% brukar, kund och elevfokus!

Det älskar vi att vara en del av!

Johan Appel bidrog till framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd, Delaktighet och inflytande av framtagandet av genomförandeolaner (2014), följ gärna länken för att läsa denna skrift.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, på Socialstyrelsens webbplats

Några av våra uppdragsgivare:

SkapandeDialog-loggor

Nätverkspartner:

pernilla

EBA Consulting Group – Pernilla Altergård är socionom med inriktning mot arbetsrätt. Pernilla har arbetat som arbetskonsulent vid Länsarbetsnämnden, kurator inom habiliteringsteam Riksgymnasiet Bräcke Östergård samt som personalkonsulent vid Svenska kyrkan. Hon arbetar nu som Managementkonsult inom arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling. Organisations och managementvägledare.

Mathias

Davsjö Vård AB – Mathias Johnson är affärsutvecklare inom Davsjö Vård AB. Han har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare och vice VD på privat vårdföretag, samt som HR-konsult, med chefscoaching, rehabstöd, omställning och livs- och karriärutveckling. Mathias har arbetat med interna utvecklingsfrågor med huvudfokus på kvalitet och organisation, samt i olika arbetsledande funktioner. Han har varit aktiv i både lednings- och styrelsearbete och på så sätt involverats i alla företagens övergripande frågeställningar.